Nasze referencje to sukces
naszych partnerów
biznesowych

Econ Trader Sp. z o.o. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1642,4 kW w Wojkowicach

W ramach prac J.T.C, S.A. zrealizowało:
. opracowanie koncepcji budowy elektrowni fotowoltaicznej,
. przygotowanie kosztorysu inwestycji,
. przygotowanie wniosków i uzyskanie warunków przyłączenia elektrowni oraz zakładu,
- kompIeksowa obsługa kontaktów z operatorem systemu dystrybucyjnego i doradztwo w negocjacjach,
- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy eIektrowni,
. opracowanie projektów budowIanych i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę elektrowni oraz stacji transformatorowych wraz z linią kablową 15 kV do miejsca przyłączenia do sieci,
. opracowanie projektu wykonawczego elektrowni,
- pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, zgód, opinii, uzgodnień i innych dokumentów, w tym również wynikających ze zmian tych aktów, niezbędnych do realizacji inwestycji,
- kompleksowe przeprowadzenie inwestycji do etapu,,reody to build".

GASCO INDUSTRY Sp. z o.o. Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA w Orlen Południe Zakład Jedlicze

Grupa Azoty Puławy_Remont bieżący AKPiA Instalacji Granulacji Mechanicznej linia I / Usługa rem. - branża AKPiA

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. _Kogeneracja, instalacja elektryczna, instalacja AKPiA, instalacja gazowa, dostawa i montaż komina

Realizacja w formule „pod klucz” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja istniejącej jednostki kogeneracji poprzez zabudowę w kontenerach dwóch modułów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej ok. 1,5 MWe i termicznej ok. 1,5 MWt każdy, zasilanych metanem z odmetanowania kopalń na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 9 Wesoła”, prace projektowe oraz roboty budowlane we wszystkich branżach (tj. budowlanej, drogowej, elektrycznej, AKPiA, sanitarnej, w tym instalacji gazowej, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacyjnej), polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń.

INSTAL Kraków SA_Przebudowa Pompowni _Radocha II w Sosnowcu

Realizacja dostaw, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych i AKPi A - w ramach inwestycji "Przebudowa Pompowni i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu"

Investeko SA

Projekt lifecogeneration.pl...projekt i budowa prototypowej instalacji do zagospodarowania energetycznego frakcji nadsitowej odpadów komunalnych i osadów ściekowych z wykorzystaniem technologii zgazowania i wysoko efektywnej kogeneracji..

Jass Board Sp. z o.o. _Koncepcja poprawy efektywności _ energia z OZE

Koncepcja poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zagospodarowanie nadwyżki energii z OZE

Tauron Wytwarzanie _Serwis urządzeń i instalacji elektrycznnych - blok 10 El. Łagisza

Umowa na "Serwis urządzeń i instalacji elektrycznych elektrofiltrów bloku 10 w El. Łagisza w okresie od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r."

Tauron Serwis Sp. z o.o.

Prace informatyczne w zakresie AKPiA - El. Łagisza

MCM PROJECT Sp. z o.o.

Realizacje instalacji elektrycznych wewnętrznych i teletechnicznych dla rozbudowy Zakładu Sudpack Kłobuck

Grupa Wolff Spółka Jawna

Prace polegające na przeprowadzeniu: Analizy bezpieczeństwa procesowego HAZOP (współpraca) i analizy wymaganych poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) instalacji przeładunkowej na nabrzeżu Duńskim terminala HES Gdynia.

Budimex Spółka Akcyjna - nadzór nad pracami w branży AKPiA oraz pracami rozruchowymi

EW Dychów - PGE SA Energia Odnawialna

Wizualizacja położenia czujek oraz klap dymowych.

Polska Grupa Energetyczna SA - Energia Odnawialna- EW Dychów

Wykonane prace polegały na wymianie kart procesorowych i komunikacyjnych sterowników hydrozespołów Hz-1, Hz-2, Hz-3 i sterownika potrzeb ogólnych
w zakresie:
- Inwentaryzacji stanu istniejącego i dobór elementów sterowników podlegających wymianie.
- Inwentaryzacja oprogramowania, komunikacji sieciowej oraz weryfikacja istniejącej dokumentacji.
- Aktualizacja dokumentacji sytemu sterowania w zakresie połączeń sieci Ethernet, PROFIBUS DP i komunikacji szeregowej.
- Dostawa elementów sterowników w postaci procesorów komunikacyjnych, modułów sieci, CPU, kart pamięci.
- Wymiana CPU oraz procesorów komunikacyjnych CP dla HZ1, HZ2 i HZ3.
- Upgrade konfiguracji sterowników HZ1, HZ2 i HZ3 dostosowująca do nowych kart.
- Konwersja oprogramowania sterowników do nowej konfiguracji.
- Testy komunikacji z regulatorami turbiny.
- Testy komunikacji z zabezpieczeniami SIPROTEC i miernikami parametrów sieci.
- Testy komunikacji z regulatorami napięcia.
- Testy komunikacji HZ3 ze sterownikiem pomp P3 i P4.
- Testy komunikacji HZ1 ze sterownikiem pomp P1 i P2.
- Próby funkcjonalne hydrozespołów - Ruch próbny hydrozespołów – 72 godziny.
- Wymiana CPU oraz procesorów komunikacyjnych CP dla sterownika potrzeb ogólnych.
- Upgrade sterownika potrzeb ogólnych
- Testy komunikacji ze sterownikiem na zamku wodnym
- Testy komunikacji z przetwornikami EVA2501R na rozdzielni 10,5 kV.
- Testy komunikacji z przetwornikami przepływu wody HZ1, HZ2 i HZ3.
- Testy komunikacji z jazem Krzywaniec.
- Testy komunikacji z zabezpieczeniami SIPROTEC na rozdzielni 10,5 kV.
- Testy komunikacji z miernikami parametrów sieci rozdzielni 10,5 kV i rozdzielni 0,4 kV.
- Próby funkcjonalne napędów rozdzielni
- Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

Solbet SA

Prace modernizacyjne suwnicy trawersowej Q-5t L-14m w zakresie systemu sterowania i automatyki pracy.

Budimex SA

Dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektroenergetycznych i automatyki...

Amazon Fulfillment - analiza HAZOP w ramach zlecenia Elektro-Klim

Spółka J.T.C. wykonywała prace w następujących etapach:
Etap 1
realizowany w okresie od 09.03.2021 do 18.03.2021 obejmował prace:
a) Opracowanie założeń do analizy zagrożeń realizowanej metodą HAZOP dla systemu wyprowadzania gazów z suszarek w Amazon Fulfillment -Sosnowiec;
b) Opracowanie wersji początkowej grafu ryzyka przeznaczonego do kalibracji celem syntezy matrycy ryzyka;
c) Opracowanie wstępnych arkuszy roboczych HAZOP zgodnie z normą PN-EN 61882 w zakresie całego systemu wyprowadzania gazów z suszarek.
Etap 2
zrealizowany w dn. 25.03.2021 obejmował następujące prace:
a) Przewodniczenie sesji HAZOP prowadzonej zgodnie normą PN-EN 61882 w siedzibie Amazon Fulfillment - Sosnowiec;
b) Finalne zdefiniowanie bezpiecznego stanu instalacji;
c) Kalibracja wersji początkowej grafu ryzyka aż do uzyskania postaci zaakceptowanej matrycy ryzyka;
d) Prowadzenie dyskusji merytorycznej uczestników sesji w oparciu o wstępne arkusze HAZOP oraz weryfikacja zapisów w arkuszach redagowanych w trakcie sesji.
Etap 3
realizowany w okresie od 26.03.2021 do 08.04.2021 obejmował prace:
a) Opracowanie raportu z badania HAZOP jako rezultatu zakończonej sesji HAZOP - w tym finalna matryca ryzyka i finalne arkusze HAZOP;
b) Określenie wymaganych poziomów SIL dla wszystkich przyrządowych funkcji bezpieczeństwa w oparciu o matrycę ryzyka oraz wyniki badań HAZOP;
c) Przypisanie wszystkich przyrządowych funkcji bezpieczeństwa przewidywanym warstwom zabezpieczeń;
d) Opracowanie wytycznych bezpieczeństwa funkcjonalnego dla systemu wyprowadzania gazów z suszarek w Amazon Fulfillment — Sosnowiec;
e) Wydanie dokumentacji raportu HAZOP wraz z finalnymi arkuszami HAZOP oraz wytycznymi bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Współautorami opracowań bezpieczeństwa funkcjonalnego byli specjaliści firmy J.T.C. - Pan mgr inż. Tadeusz Konieczniak - certyfikowany specjalista UDT-CERT w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, nr certyfikatu UDT-CERT/B-FUNK/I/147/17 oraz Pani mgr inż. Danuta Piasecka certyfikowana specjalistka UDT-CERT w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, nr certyfikatu UDT-CERT/B-FUNWI/148/17.
Zakontraktowane prace zostały wykonane terminowo i należycie, a wyniki opracowań są przewidziane do wdrożenia na kolejnych etapach projektowania i budowy systemu wyprowadzania gazów z suszarek.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron - usługi serwisowe bloku 910 MW w zakresie AKPiA i urządzeń elektrycznych

Zakres prac umowy obejmuje bieżącą obsługę serwisową, usuwanie usterek i awarii w okresie 24 miesięcy od momentu oddania instalacji i układów bloku 910 MW Nowe Jaworzno do eksploatacji w następujących obszarach:
a) obwody zabezpieczeniowe i sterowań elektrycznych;
b) układy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA);
c) układy pomiarów fizykochemicznych;
d) instalacji i urządzeń elektrycznych.
Usługi realizowane są na następujących instalacjach przejętych do eksploatacji przez Nowe Jaworzno Grupa TAURON Spółka z o.o.
- stacja uzdatniania wody
- instalacja nawęglania zewnętrznego,
- układ sprężonego powietrza,
- układ rozładunku i magazynowaniu oleju rozpałkowego,
- układ doprowadzenia wody,
- instalacji odpopielania,
- linia wyprowadzania mocy 200kV i 400kV.

SNEF Polska- prace elektryczne - Guardian Glass Częstochowa Line 2

Energoprojekt - Warszawa SA - dostawa i montaż części układów automatyki i zabezpieczeń dla EW Malczyce na rzece Odrze

Ferox Energy Systems Sp. z o.o. - dostawa aparatury i urządzeń oraz montaż instalacji elektrycznych i AKPiA dla nowoprojektowanych agregatów kogeneracyjnych w ZEC Białogard

Johnson Matthey Gliwice - instalacje elektryczne w ramach budowy fabryki katalizatorów samochodowych w Gliwicach

ST3 Offshore - instalacje elektryczne i montaż urządzeń podczas budowy dźwigu typu STS

PCC Rokita - budowa instalacji systemu solankowego ROK V

PCC Rokita - budowa instalacji zatężania ługu sodowego

PGE Energia Odnawialna SA - EW Dychów - modernizacja telemechaniki elektrowni

Tauron Wytwarzanie - remont kapitalny części AKPiA bloku nr 10 - El. Łagisza

OMIS SA - usługi z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego (HAZOP) - Nowe Jaworzno

SNEF Polska - prace montażowe instalcji elektrycznych - Saint Gobain Dąbrowa Górnicza

RR Projekt - Sanok Rubber Company - wykonanie układu sterowania linii do powlekania elementów metalowych

Rafako Grupa PBG - modernizacja IOS blok 3 i 4 oraz 5 i 6 w El Bełchatów, cz. elektryczna

Rafako Grupa PBG - projekt, wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie AKPiA i elektryki - modernizacja mycia modułów (El. Bełchatów)

PCC Rokita SA - prace projektowe, montażowe, IT, dostawy AKPiA - budowa VI i VII elektrolizera

Patentus SA - projekt i realizacja w zakresie AKPiA i elektryki oraz oświetlenia - układ nawęglania 6 i 7 - El Łagisza

PGE Energia Odnawialna - układ pomiaru parametrów elektrycznych sieci w EW Dychów

PGNiG Termika - usługi inżynierskie z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego _ kocioł typu OP-140 dla Oddz. Zofiówka

PGNiG - "Zofiówka" c.d. ref.

Lobbe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. - System sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpożarowego Instalacji Termicznej Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Niebezpiecznych

System sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpożarowego Instalacji Termicznej Utylizacji Odpadów Przemysłowych i Niebezpiecznych:

 • Projekt techniczny instalacji alarmowej i systemu sterowania urządzeń gaśniczych.
 • Dostawy stytemu automatycznej sygnalizacji alarmowej pożarowej i stężenia gazów.
 • Dostawy systemu sterowania urządzeń gaśniczych i aparatury pomiarowej ciśnienia i poziomu.
 • Montaż instalacji sygnalizacyjneych, pomiarowych i sterowiczych wraz z dostawami materiałów montażowych.
 • Wykonanie oprogramowania systemu sygnalizacji i zabezpieczeń ppoż. oraz komputerowego systemu sterowania urządzeń gaśniczych.
 • Uruchomienie systemu sygnalizacji i zabezpieczeń ppoż oraz systemu sterowania urządzeń gaśniczych.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne - projekt techniczny i elektryczny systemu monitorowania i sterowania pracą przepompowni.

 • Projekt techniczny i elektryczny systemu monitorowania i sterowania pracą przepompowni.
 • Dostawy elementów systemu monitorowania i sterowania.
 • Prefabrykacja i montaż szaf obiektowych.
 • Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego oraz wizualizacyjnego.
 • Uruchomienie łączności modemowej pomiędzy przepompowniami a Centralną Dyspozytornią.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza - Budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków przemysłowych

Budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków przemysłowych:

 • Dostawy aparatury pomiarowej, sterowniczej i materiałów montażowych.
 • Montaż tras kablowych oraz związane z tym roboty ziemne, montaż konstrukcji wsporczych.
 • Dostawa i uruchomienie 10 przetwornic częstotliwości dla pomp bagrowych i procesorowych.
 • Montaż układów sterowania, pomiarowych i zasilających wraz z ułożeniem kabli.
 • Sprawdzenie i uruchomienie układów sterowania, pomiarowych i zasilających.
 • Dostawy rozdzielnic zasilających NN.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Wykonanie dostaw oraz prac na potrzeby systemu telemetrii.

Wykonanie dostaw oraz prac na potrzeby systemu telemetrii.

Zakłady Chemiczne w Policach - Instalacja palników niskoemisyjnych wraz z dyszami OFA dla kotła nr 2 w zakresie części AKPiA oraz monitoringu zanieczyszczeń

 • Instalacja palników niskoemisyjnych wraz z dyszami OFA dla kotła nr 2 w zakresie części AKPiA oraz monitoringu zanieczyszczeń.
 • Instalacja zasilania palników rozpałkowych dla kotła nr 2.
 • Wykonanie wizualizacji pracy elektrofiltra kotła nr 2.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Wykonanie i uruchomienie systemu sterowania w oparciu o sterownik SIMATIC S7.
System zbiera dane binarne i analogowe z rozdzielni 0,4 kV zasilającej urządzenia przepompowni oraz zawieradeł, przetworników poziomu i przepływu.

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A.

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji.
 • Projekt techniczny i elektryczny systemu monitorowania i sterowania pracą elektrowni.
 • Dostawy elementów systemu monitoringu i sterowania.
 • Prefabrykacja i montaż szag obiektowych.
 • Wykonanie i uruchomienie oprogramowania sterującego oraz wizualizacyjnego.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Kompleksowa modernizacja bloku nr 6 w zakresie AKPiA.
Montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu monitorngu emisji spalin dla bloków energetycznych.
Opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji układów AKPiA bloków energetycznych.
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu ARCM związanych z zainstalowaniem wymiennika ciepłowniczego na bloku nr 6.
Montaż, sprawdzenie i uruchomienie obwodów AKPiA związanych z zainstalowaniem wymiennika ciepłowniczego na bloku nr 6.

PKE S.A. Elektrownia Łaziska

 • Wykonanie rozliczeniowych układów pomiarowych ciepła na wyprowadzeniach ciepła z PKE S.A. Elektrowni Łaziska do PEC Tychy i MEGAWAT:
 • Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i podwykonawczego.
 • Dostawa i montaż zalegalizowanych układów pomiarowych ciepła na wyprowadzeniach CO i CW do PEC Tychy i MEGAWAT.
 • Dostawa i montaż zrealizowanych przepływomierzy rozliczeniowych w instalacji wody uzupełniającej obiegów ciepłowniczych PEC Tychy i MEGAWAT.
 • Wykonanie połączeń po miedzy instalowanymi układami pomiarowymi a lokalnym sterownikiem zbierania danych z układów pomiarowych ciepła.
 • Wykonanie zmian w lokalnym sterowniku zbierania danych SIMATIC S7-300.
 • Uruchomienie zainstalowanych układów pomiaru ciepła i przepływu wody uzupełniającej obiegi ciepłownicze.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

Wdrożenie systemu InSQL wraz z oprogramowaniem klienckim. Przedmiotem wdrożenia było pozyskanie danych ze Stacji Uzdatniania Wody na temat pracy jednostek mikrofiltracji (CMF).

PKE S.A. Elektrownia Łaziska

 • Montaż i uruchomienie układów pomiarowych i sterowniczych wraz z pracami towarzyszącymi podczas modernizacji chłodni nr 9 bloków 225 MW.
 •  Projekt techniczny AKPiA i układów sterowania napędami elektrycznymi.
 •  Dostawy aparatury pomiarowej, sterowniczej i materiałów montażowych.
 •  Wykonanie prefabrykacji i posadowienie rozdzielni 09RPCH1.
 • Montaż tras kablowych oraz związane z tym roboty ziemne, montaż konstrukcji wsporczych i zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Montaż układów sterowania, pomiarowych i zasilających wraz z ułożeniem kabli.
 • Wykonanie zmian w oprogramowaniu systemu sterowania i wizualizacji PROCONTROL.
 • Sprawdzenie i uruchomienie układów sterowania, pomiarowych i zasilających.

PKE S.A. Elektrownia Siersza

 • Dostawa i montaż centralek telefonicznych dla nastawni bloków nr 1 i 2.
 • Implementacja oprogramowania komunikacyjnego SADUN prod. "J.T.C. S.A." w Elektrowni Siersza.
 • Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego dla komputerowych systemów sterowania i wizualizacji w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody.
 • Projekt, dostawy urządzeń AKPiA, montaż, oprogramowanie i uruchomienie systemu w ramach modernizacji pola sprzęgła poprzecznego rozdzielni 110 kV.
 • Modernizacja oprogramowania sterowników systemu zdalnej transmisji danych technologicznych bloków nr 3, 5 i 6.

Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni ELDEKS Sp. z o.o.

 • Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji.
 • Projekt techniczny i elektryczny systemu monitoringu i sterowania pracą elektrowni.
 • Dostawy elementów systemu monitoringu i sterowania.
 • Prefabrykacja i montaż szaf obiektowych.
 • Konfiguracja systemu (stacje procesorowe, trzy dwumionitorowe stacje operatorskie, stację inżynierską, serwer służący do archiwizacji danych). Docelowo konfiguracja systemu będzie obejmowała około 7000 wejść/wyjść binarnych i analogowych.

Elektrociepłownia ELCHO w Chorzowie

Uruchomienie aparatury obiektowej a przede wszystkim konfiguracja i uruchomienie komputerowego systemu sterowania i nadzoru pracy dwóch turbogeneratorów oraz urządzeń z nimi współpracujących.

PKE S.A. Elektrownia Łagisza

 • Bieżące przeglądy eksploatacyjne z zakresu AKPiA.
 • Utrzymanie w sprawności układów AKPiA i elektrycznych wchodzących w zakres AKPiA, eksploatowanych na obiektach Elektrowni Łagisza.
 • Przeglądy, prace remontowe urządzeń AKPiA bloków energetycznych.
 • Kompleksowa modernizacja bloku nr 6 w zakresie AKPiA.

PKE S.A. Elektrownia Siersza

 • Projekt części elektrycznej i AKPiA, oprogramowanie i uruchomienie komputerowego systemu sterowania w ramach modernizacji pola sprzęgła poprzecznego rozdzielni 110 kV.
 • Projekt częśći elektrycznej i AKPiA, dostawy urządzeń, montaż oprogramowanie i uruchominie komputerowego systemu sterowania w ramach modernizacji pola liniowych rozdzeilkni 110 kv.
 • Remont rozdzielni potrzeb ogólnych 6 kV - aktualizacja dokumentacji, wykonanie oprogramowania systemu sterownia i wizualizacji, uruchomienie.

Porozmawiamy o Twojej inwestycji

Copyright 2017 J.T.C. SA